Praca w nadgodzinach

Każdy z nas, kto pracuje, ma rzecz jasna prawo do wynagrodzenia, gdyż jest to jedno z najważniejszych uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez Kodeks Pracy. Rzecz jasna przepisy w tej dziedzinie obejmują także i czas pracy. W praktyce jest jednak tak, że często jesteśmy niemal zmuszeni do tego, aby zostać w pracy po godzinach. Jak w związku z tym w świetle prawa wyglądają nadgodziny?

Podstawa prawna

Na początek posłużmy się odpowiednią temu zagadnieniu ustawą prawną, a więc art. 151 Kodeksu Pracy, który mówi, że praca w nadgodzinach to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Dopuszczalna jest ona w dwóch przypadkach. Po pierwsze w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Po drugie w razie szczególnych podstaw pracodawcy, pod co możemy podpiąć w zasadzie każde działania przedsiębiorcy.

Określony limit

Podkreślmy też, że przedsiębiorcy, którzy są objęci regulaminem zbiorowym pracy, nie mogą żądać od pracownika pracy w systemie nadliczbowym powyżej 150 godzin. Jest to granica, która dotyczy rzecz jasna roku kalendarzowego. Jednakże jeżeli przedsiębiorca nie jest objęty regulaminem zbiorowym pracy, może ustalić inną liczbę nadgodzin.

Wynagrodzenie

Przejdźmy teraz do rzeczy najważniejszej, a więc wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. I tak na 100% wynagrodzenia mogą liczyć ci, których praca w nadgodzinach przypada:

– w nocy,
– w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
– w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Na 50% liczyć mogą natomiast ci, których praca w godzinach nadliczbowych przypada w dniu innym niż wymienione powyżej.

Pamiętajmy też o tym, że na życzenia pracownika pracodawca za godziny przepracować w systemie dodatkowym może żądać dni wolnych od pracy. Taki wniosek należy złożyć na piśmie.